कस्तो मननले सहिमन स्वीकारहुन्छ? (105)

  • कस्तो मननले सहिमन स्वीकारहुन्छ?
  • कस्तो मननले सहिमन स्वीकारहुन्छ?
प्रज्ञाश्री भन्तेजी

कस्तो मननले सहिमन स्वीकारहुन्छ?