संसारमा भगवान उत्पन्नहुनुत धेरै प्रणीहरुक‍ोलागी कल्याण हो (107)

  • 25.11.2009
107

संसारमा भगवान उत्पन्नहुनुत धेरै प्रणीहरुक‍ोलागी कल्याण हो