धर्ममा शिक्षित भएको व्याक्तिले मात्र निर्वाण जाने बाटोलाई आचारण गर्न सक्छ ( 61 )

  • 13.1.2009
61.

धर्ममा शिक्षित भएको व्याक्तिले मात्र निर्वाण जाने बाटोलाई आचारण गर्न सक्छ