बिउ रोपेपछि जाने र रोपेपनि नजानि रोपे पनि त्यसको फलत भोक्नै पर्छ ( 68 )

  • 2.2009
68

बिउ रोपेपछि जाने र रोपेपनि नजानि रोपे पनि त्यसको फलत भोक्नै पर्छ