यहि शरीरको धर्मलाईन‌ै भगवानले उपदेश गर्नु भएकोहुनाले यसलाई बुद्धसासन भनिएको हो ( 74 )

  • 2.2009
74

यहि शरीरको धर्मलाईन‌ै भगवानले उपदेश गर्नु भएकोहुनाले यसलाई बुद्धसासन भनिएको हो