धर्म नसुनेको नबुझेको अवस्थामा भगवानलाई चिन्न सकिद‌ैन ( 93)

  • 298 28.7.2008
93

धर्म नसुनेको नबुझेको अवस्थामा भगवानलाई चिन्न सकिद‌ैन