मरेर गएपछि कस्तो भवमा पुगेका व्याक्तीले मात्र साधुकार गर्न सक्छन्(98)

  • 300 30.7.2009 M
98

मरेर गएपछि कस्तो भवमा पुगेका व्याक्तीले मात्र साधुकार गर्न सक्छन्