#भद्दन्त प्रज्ञाजोत भन्ते ज्यु द्वारा धम्मो-पदेस {10}

  • #भद्दन्त प्रज्ञाजोत भन्ते ज्यु द्वारा धम्मो-पदेस{10}
"#भद्दन्त प्रज्ञाजोत भन्ते ज्यु द्वारा धम्मो-पदेस{10}".