#भद्दन्त प्रज्ञाजोत भन्ते ज्यु द्वारा धम्मोपदेस {11}

  • #भद्दन्त प्रज्ञाजोत भन्ते ज्यु द्वारा धम्मोपदेस{11}
"#भद्दन्त प्रज्ञाजोत भन्ते ज्यु द्वारा धम्मोपदेस{11}".