समय निकालेर सज्जनको धर्मलाई आचरण गर्ने गरौं🙏🙏🙏

  • समय निकालेर सज्जनको धर्मलाई आचरण गर्ने गरौं🙏🙏
  • समय निकालेर सज्जनको धर्मलाई आचरण गर्ने गरौं🙏🙏
समय निकालेर सज्जनको धर्मलाई आचरण गर्ने गरौं🙏🙏

सुचित्त भन्तेजीको देशना