(1)राम्रो प्रकारले सुन्न सकेर सुने अनुसार बुझेर आचरण गर्न सके अति नै फलदायक छ।

  • (1)राम्रो प्रकारले सुन्न सकेर सुने अनुसार बुझेर आचरण गर्न सके अति नै फलदायक छ।
(1)राम्रो प्रकारले सुन्न सकेर सुने अनुसार बुझेर आचरण गर्न सके अति नै फलदायक छ।

(1)राम्रो प्रकारले सुन्न सकेर सुने अनुसार बुझेर आचरण गर्न सके अति नै फलदायक छ।