(1) कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा प्रथम दिनको धम्म देसना

  • (1)कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा प्रथम दिनको धम्म देसना
"(1)कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा प्रथम दिनको धम्म देसना".