(1) जरा,ब्यादि,मरण र लोभ,दोष,मोहको काम कस्तो हुन्छ बारे धम्म देसना

  • (1)जरा,ब्यादि,मरण र लोभ,दोष,मोहको काम कस्तो हुन्छ बारे धम्म देसना
"(1)जरा,ब्यादि,मरण र लोभ,दोष,मोहको काम कस्तो हुन्छ बारे धम्म देसना".