(1) भगवानले बताएको मार्ग मुताविक आचरण गर्ने हो भने शोक र ताप दूर हुन्छ।

  • (1)भगवानले बताएको मार्ग मुताविक आचरण गर्ने हो भने शोक र ताप दूर हुन्छ।
"(1)भगवानले बताएको मार्ग मुताविक आचरण गर्ने हो भने शोक र ताप दूर हुन्छ।".