(1) मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा पछुतो पछि हुने व्यक्ति बारे धम्म देसना

  • (1)मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा पछुतो पछि हुने व्यक्ति बारे धम्म देसना
"(1)मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा पछुतो पछि हुने व्यक्ति बारे धम्म देसना".