(10)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर अन्तिम दिनको अन्तिम देसना(१०)

  • (10)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर अन्तिम दिनको अन्तिम देसना(१०)
"(10)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर अन्तिम दिनको अन्तिम देसना(१०)".

(10)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर अन्तिम दिनको अन्तिम देसना(१०)