(2)उचित समयमा धर्म श्रवण गर्नु।

  • (2)उचित समयमा धर्म श्रवण गर्नु।
"(2)उचित समयमा धर्म श्रवण गर्नु।"။

(2)उचित समयमा धर्म श्रवण गर्नु।