(2)बल भए भयबाट छुट्कारा भईन्छ।

  • (2)बल भए भयबाट छुट्कारा भईन्छ।
"(2)बल भए भयबाट छुट्कारा भईन्छ।".

(2)बल भए भयबाट छुट्कारा भईन्छ।