(2)बुद्धको जन्म भूमी नेपाल हो भनेर झन्डा लिएर झगडा गर्ने मात्र हैन धर्म पनि बुझ्नु पर्छ।

  • (2)बुद्धको जन्म भूमी नेपाल हो भनेर झन्डा लिएर झगडा गर्ने मात्र हैन धर्म पनि बुझ्नु पर्छ।
"(2)बुद्धको जन्म भूमी नेपाल हो भनेर झन्डा लिएर झगडा गर्ने मात्र हैन धर्म पनि बुझ्नु पर्छ।".

(2)बुद्धको जन्म भूमी नेपाल हो भनेर झन्डा लिएर झगडा गर्ने मात्र हैन धर्म पनि बुझ्नु पर्छ।