(2)मोगोक विपस्सना 89बारको ध्यान शिविरमा दोस्रो दिनको धम्म देसना

  • (2)मोगोक विपस्सना 89बारको ध्यान शिविरमा दोस्रो दिनको धम्म देसना
"(2)मोगोक विपस्सना 89बारको ध्यान शिविरमा दोस्रो दिनको धम्म देसना".

(2)मोगोक विपस्सना 89बारको ध्यान शिविरमा दोस्रो दिनको धम्म देसना