(2) भगवानले बताएको मार्ग मुताविक आचरण गर्ने हो भने शोक र ताप दूर हुन्छ।भाग (2)

  • (2)भगवानले बताएको मार्ग मुताविक आचरण गर्ने हो भने शोक र ताप दूर हुन्छ।भाग (2)
"(2)भगवानले बताएको मार्ग मुताविक आचरण गर्ने हो भने शोक र ताप दूर हुन्छ।भाग (2)".