(2) मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा बिद्वान हरूको प्रार्थना बारे धम्म देसना

  • (2)मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा बिद्वान हरूको प्रार्थना बारे धम्म देसना
"(2)मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा बिद्वान हरूको प्रार्थना बारे धम्म देसना".