(3)धर्म सुनेर सुने अनुसार आचरण गर्नु।

  • (3)धर्म सुनेर सुने अनुसार आचरण गर्नु।
"(3)धर्म सुनेर सुने अनुसार आचरण गर्नु।"

(3)धर्म सुनेर सुने अनुसार आचरण गर्नु।