(3)निन्द्रा बाट बिय्यूझेर आचरण गर्दै मार्ग फल प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु होस्।

  • (3)निन्द्रा बाट बिय्यूझेर आचरण गर्दै मार्ग फल प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु होस्।
"(3)निन्द्रा बाट बिय्यूझेर आचरण गर्दै मार्ग फल प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु होस्।".

(3)निन्द्रा बाट बिय्यूझेर आचरण गर्दै मार्ग फल प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु होस्।