(3)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा तेस्रो दिनको धम्म देसना

  • (3)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा तेस्रो दिनको धम्म देसना
"(3)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा तेस्रो दिनको धम्म देसना".

(3)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा तेस्रो दिनको धम्म देसना