(3) कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा तेश्रो दिनको धम्म देसना

  • (3)कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा तेश्रो दिनको धम्म देसना
"(3)कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा तेश्रो दिनको धम्म देसना".