(3) भित्री मार र बाहिरी मारको विषयमा अन्तिम दिनको विशेष धम्म देसना

  • (3)भित्री मार र बाहिरी मारको विषयमा अन्तिम दिनको विशेष धम्म देसना
"(3)भित्री मार र बाहिरी मारको विषयमा अन्तिम दिनको विशेष धम्म देसना".