(4)दिनको पाँचै Minutes भएनि समय निकालेर जसरी पनि ध्यान गरौँ।

  • (4)दिनको पाँचै Minutes भएनि समय निकालेर जसरी पनि ध्यान गरौँ।
"(4)दिनको पाँचै Minutes भएनि समय निकालेर जसरी पनि ध्यान गरौँ।".

(4)दिनको पाँचै Minutes भएनि समय निकालेर जसरी पनि ध्यान गरौँ।