(4)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना

  • (4)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना
"(4)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना".

(4)मोगोक विपस्सना 89 बारको ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना