(4)लोकको कसुर र पुण्यको किम्मत बारे देसना

  • (4)लोकको कसुर र पुण्यको किम्मत बारे देसना
"(4)लोकको कसुर र पुण्यको किम्मत बारे देसना".

(4)लोकको कसुर र पुण्यको किम्मत बारे देसना