“(4)[🔴PREMIERE ]भद्दन्त प्रज्ञाश्री भन्ते ज्यु द्वारा(88)बारको ध्यान शिविरमा‌ चौथो दिनको देसना”.

  • (4)[🔴PREMIERE ]भद्दन्त प्रज्ञाश्री भन्ते ज्यु द्वारा(88)बारको ध्यान शिविरमा‌ चौथो दिनको देसना
"(4)[🔴PREMIERE ]भद्दन्त प्रज्ञाश्री भन्ते ज्यु द्वारा(88)बारको ध्यान शिविरमा‌ चौथो दिनको देसना".

“(4)[🔴PREMIERE ]भद्दन्त प्रज्ञाश्री भन्ते ज्यु द्वारा(88)बारको ध्यान शिविरमा‌ चौथो दिनको देसना”.