(4) इच्छा भए इस्त्री जाति पनि पुरूष बन्न सक्छन्। धम्म देसना

  • (4)इच्छा भए इस्त्री जाति पनि पुरूष बन्न सक्छन्। धम्म देसना
"(4)इच्छा भए इस्त्री जाति पनि पुरूष बन्न सक्छन्। धम्म देसना".