(4) नेपाल बिश्व शुख शान्ति विहारमा नवौं बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना

  • (4)नेपाल बिश्व शुख शान्ति विहारमा नवौं बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना
"(4)नेपाल बिश्व शुख शान्ति विहारमा नवौं बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा चौथो दिनको धम्म देसना".