(4) प्रतित्य समुत्पाद तालिम शिक्षा चौथो दिनको भाग (४) धम्म देसना

  • (4)प्रतित्य समुत्पाद तालिम शिक्षा चौथो दिनको भाग (४) धम्म देसना
"(4)प्रतित्य समुत्पाद तालिम शिक्षा चौथो दिनको भाग (४) धम्म देसना".