(5)भगवान बुद्धका अग्र श्रावक महा श्रावकहरूको करूणा

  • (5)भगवान बुद्धका अग्र श्रावक महा श्रावकहरूको करूणा
"(5)भगवान बुद्धका अग्र श्रावक महा श्रावकहरूको करूणा".

(5)भगवान बुद्धका अग्र श्रावक महा श्रावकहरूको करूणा