(5) कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा पाचौँ दिनको धम्म देसना

  • (5)कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा पाचौँ दिनको धम्म देसना
"(5)कछिन इस्टेट वाइम सद्धम्मरम्सि विहारमा मोगोक विपस्सना ध्यान शिविरमा पाचौँ दिनको धम्म देसना".