(5) प्रतित्य समुत्पाद तालिम शिक्षा पाचौँ दिनको भाग (५)धम्म देसना

  • (5)प्रतित्य समुत्पाद तालिम शिक्षा पाचौँ दिनको भाग (५)धम्म देसना
"(5)प्रतित्य समुत्पाद तालिम शिक्षा पाचौँ दिनको भाग (५)धम्म देसना".