(6)दान सीलले स्वर्ग लोक पुर्याउछ र निर्वाण जानको लागि सहयोग कारण बन्द छ।

  • (6)दान सीलले स्वर्ग लोक पुर्याउछ र निर्वाण जानको लागि सहयोग कारण बन्द छ।
"(6)दान सीलले स्वर्ग लोक पुर्याउछ र निर्वाण जानको लागि सहयोग कारण बन्द छ।".

(6)दान सीलले स्वर्ग लोक पुर्याउछ र निर्वाण जानको लागि सहयोग कारण बन्द छ।