(6)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर छैठौँ दिन (६)

  • (6)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर छैठौँ दिन (६)
"(6)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर छैठौँ दिन (६)".

(6)मोगोक मंगल मार्ग विहारमा (87)बारको मोगोक विपस्सना ध्यान शिविर छैठौँ दिन (६)