(6) त्याग गर्न सके मात्र सुख मिल्छ भन्ने बारेमा धम्म देसना

  • (6)त्याग गर्न सके मात्र सुख मिल्छ भन्ने बारेमा धम्म देसना
"(6)त्याग गर्न सके मात्र सुख मिल्छ भन्ने बारेमा धम्म देसना".