(7)भगवान उत्पत्ति भए मात्र सुन्न पाइन्छ बारे धम्म देसना

  • (7)भगवान उत्पत्ति भए मात्र सुन्न पाइन्छ बारे धम्म देसना
"(7)भगवान उत्पत्ति भए मात्र सुन्न पाइन्छ बारे धम्म देसना".

(7)भगवान उत्पत्ति भए मात्र सुन्न पाइन्छ बारे धम्म देसना