(8)सबै भन्दा राम्रो औसधि र सबै भन्दा राम्रो सङ्लो पानी बारे धम्म देसना

  • (8)सबै भन्दा राम्रो औसधि र सबै भन्दा राम्रो सङ्लो पानी बारे धम्म देसना
"(8)सबै भन्दा राम्रो औसधि र सबै भन्दा राम्रो सङ्लो पानी बारे धम्म देसना"။

(8)सबै भन्दा राम्रो औसधि र सबै भन्दा राम्रो सङ्लो पानी बारे धम्म देसना