(9)धर्म श्रवण गरेर बुझे पछि जागरण भएर आचरण गर्नु।

  • (9)धर्म श्रवण गरेर बुझे पछि जागरण भएर आचरण गर्नु।
"(9)धर्म श्रवण गरेर बुझे पछि जागरण भएर आचरण गर्नु।".

(9)धर्म श्रवण गरेर बुझे पछि जागरण भएर आचरण गर्नु।