(9) मोगोक नगर लूदा ग्राम सह पुञ्यकारी विहारमा सज्जन व्यक्ति कस्तालाई भनिन्छ भन्ने बारे धम्म देसमा।

  • JLWoC7fkgi7-z-0-y-63e3751d1cae5358fdd3bada
"JLWoC7fkgi7-z-0-y-63e3751d1cae5358fdd3bada".