Pathan Daysanar(2)

The Pathan Pali by the monk Pragyarsri

भिझू प्रज्ञाश्री बन्तेजिले उच्चारण गर्नू भऐको पठान् पालि